top of page

MSFI / IFRS 15 (Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima) - Revenue from Contracts with Customers


IFRS 15 se primjenjuje za godišnje izvještaje koji počinju posle 01.01.2018; sa dozvoljenom ranijom primjenom u skladu sa IFRS 15. Međutim domaća zakonska regulativa zahtijeva da standardi moraju biti prevedeni i odobreni od strane regulatora, tako da se obavezna primjena u Crnoj Gori očekuje u 2019 sa vjerovatnom mogućnošću odlaganja obavezne primjene u 2021 ili u 2022 u zavisnosti kada zvanični prevod bude dostupan.

IFRS 15 utvrđuje principe koje entitet mora poštovati u cilju primjene na finansijske izvještaje u vezi sa prirodom, iznosom, trenutku vrednovanja i nesigurnosti koje proizilaze iz prihoda i novčanih tokova iz ugovora sa kupcem. Slobodno se može reći da dolazi do djelimičnog približavanja fakturisane i očekivane naplaćene realizacije iz ugovora sa kupcima, koje se naročito ogledaju u procjenama po ugovoru za kupca ili grupe kupaca u skladu sa IFRS 15. Primjenjujući IFRS 15, entitet priznaje prihod u skladu sa očekivanim transverom očekivanih dobara ili usluga kupca u iznosu koji reflektuje naknadu koju entitet očekuje da će dobiti u razmjenu za pružene usluge ili prodata dobra (robu ili proizvode).

Za priznavanje prihoda u skladu sa IFRS 15, entitet primjenuje sledećih 5 koraka:

1) Identifikovanje ugovora sa kupcem;

2) Identifikovanje ugovorenih obaveza po ugovoru. Identifikovane obaveze su obećanja (djelovi ukupne ugovorene obaveze) u skladu sa ugovorom za prenos različitih dobara ili usluga.

3) Definisanje transakcione cijene. Transakciona cijena je iznos naknade na koju entitet očekuje da će mu biti dodijeljena u razmjenu za dobra ili usluge pružene kupcu. Ukoliko očekivana naknada sadrži varijabilni iznos, preduzeće procjenjuje iznos naknade koji očekuje da će joj biti dodijeljen kroz transfer ugovorenih dobara ili usluga kupcu.

4) Alocirati transakcionu cijenu na svaki ugovorenu oprerativnu obavezu na bazi samostalnih cijena svakog pojedinačnog dobra ili usluge obećanih u ugovoru.

5) Priznati prihod kada je ugovorena obaveza ispunjena kroz transfer dobra ili usluga kupcu (u trenutku kada kupac ima kontrolu nad tim dobrom ili uslugom). Ugovorena alocirana obaveza može biti zadovoljena u tačnom momentu vremena (tipično za obećani transver dobara) ili moeže biti zadovoljene u toku vremena, (kada entitet (preduzeće) pruža usluge u toku vremena). Za usluge pružene u toku vremena preduzeće bira odgovrajuće mjerenje napretka izvršavanja ugovorenih obaveza zarad izračunavanja iznosa prihoda kojeg treba priznati kada je zadovoljena alocirana obaveza iz ugovora.

Industrije koje će imati značajne uticaje na finansijske izvještaje:

1) Telekomunikacije;

2) Građevinski sektor;

3) Isporuka softverskih rješenja.

3) Trgovina i specijalni ugovori u trgovovini (činjenja, reklame, davanja i slično)

4) Svi ostali sektori koji imaju dugoročne ugovore sa kupcima.

IFRS 15 će zamijeniti sledeće standarde i interpretacije:

 • MRS 18 Prihodi,

 • MRS 11 Ugovori o izgradnji

 • SIC 31 Prihodi – Transakcije razmjene koje uključuju i usluge reklamiranja

 • IFRIC 13 Programi lojalnosti

 • IFRIC 15 Ugovori o izgradnji nepokretnosti (način priznavanja prihoda kada postoji obaveza isporuke i materijala)

 • IFRIC 18 Prenosi sredstava od kupca

English

IFRS 15 is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2018, with earlier application permitted. But domestic low regulative in Montenegro demand that same standard must be translated and approved from regulator. Expectation are that Montenegro company will start with apply of IFRS 15 in 2020 or 2021 depending in moment of translation on domestic language.

IFRS 15 establishes the principles that an entity applies when reporting information about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows from a contract with a customer. Applying IFRS 15, an entity recognises revenue to depict the transfer of promised goods or services to the customer in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

To recognise revenue under IFRS 15, an entity applies the following five steps:

 • identify the contract(s) with a customer.

 • identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

 • determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, an entity must estimate the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.

 • allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract.

 • recognise revenue when a performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service). A performance obligation may be satisfied at a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer) or over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, an entity would select an appropriate measure of progress to determine how much revenue should be recognised as the performance obligation is satisfied.

IFRS 15 will replace the following standards and interpretations:

 • IAS 18 Revenue,

 • IAS 11 Construction Contracts

 • SIC 31 Revenue – Barter Transaction Involving Advertising Services

 • IFRIC 13 Customer Loyalty Programs

 • IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate and

 • IFRIC 18 Transfer of Assets from Customers


Featured Posts
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Social Icon
bottom of page