top of page

2020 Crna Gora - izmjene kontnog okvira i Finansijskih izvještaja za 2020 godinu

Za 2020 goidnu je došlo do izmjena kontnog okvira i bilansnih šema za izvješzajnu 2020 godinu u skladu sa PRAVILNIKOM O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRAVNA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI I DRUGA PRAVNA LICA objavljenom u ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020).


Objavljen je novi pravilnik u Crnoj Gori sa kojim će pravna lica biti dužna da se usklade sa vođenjem poslovnih knjiga sa odredbama ovog pravilnika najkasnije na dan sastavljanja finansijskih iskaza za 2020. godinu.


Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 05/11.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjuje se za finansijske izvještaje za 2020. godinu i dalje.


Pravilnik detaljnije definiše klase transakcija i dovodi ih u vezu sa relevantnim MSFI/MRS, što predstavlja značajno unapređenje u odnosu na pravilnik iz 2011. Pravilnik daje smjernice i za opšta pravila knjiženja na odgovarajućim grupama računa.


Nove bilansne šeme (iskaza o finansijskoj poziciji, iskaza o ukupnom rezultatu, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu) omogućavaju adekvatnu primjenu novih MSFI i omogućavaju korisnicima finansijskih izvještaja detaljniji i sveobuhvatniji pregled imovine, izvora imovine, prihoda i rashoda izvještajnog entiteta.


U prilogu možete pronaći pravilnik i nove bilansne šeme.

Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini ra
.
Download • 279KB

Finansijski iskazi novi 2020
.pdf
Download PDF • 339KB


Comments


Featured Posts
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page