top of page

DIREKTIVA 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA


1.Direktiva 2013/34/EU

Svakako najznačajnija novina u računovodstvenoj regulativi EU u ovom periodu bila je donošenje nove Direktive 2013/34/EU[1] juna 2013. godine. Države članice svoje regulative treba da usklade sa novodonijetom Direktivom do 20. jula 2015. godine, dok bi primjena počela 01. januara 2016. godine. Postojala su dva osnovna razloga koja suinicirala donošenje ove Direktive:

  • Do sada važeća Četvrta i Sedma direktiva bile su teško razumljive zbog usvojenih brojnih amandmana i nisu uspjele postići zadovoljavajući nivo uporedivosti čineći finansijsko izvještavanje kompleksnim.

  • Trend u razvoju i unapređenju računovodstvene regulative u EU usmjeren je ka srednjim i malim pravnim licima, odnosno ka unapređenju informacija koje interesuju korisnike finansijskih izvještaja pomenutih pravnih lica. Razlog ovog trenda jeste centralna uloga srednjih i malih pravnih lica u privredi EU.

Ciljevi koji se žele ostvariti primjenom nove Direktive su smanjenje administrativnih troškova, poboljšanje poslovnog okruženja srednjih i malih pravnih lica, kao i njihovo uključenje u tokove internacionalizacije. Ovo su ujedno i ciljevi „Strategije razvoja Evrope do 2020. godine“. Planirani efekti od primjene nove Direktive su uštede koje bi se trebale postići na niovu privrede EU smanjenjem obaveze sastavljanja i suženog objelodanjivanja određenih informacija kod srednjih i malih pravnih lica. Takođe se planira da će doći do veće uporedivosti, jer su Direktivom sada propisane dvije šeme bilansa stanja (umjesto ranije četiri) i dvije šeme bilansa uspjeha.

Direktive EU predstavljaju dio tzv. Acquis communautaire-a (izg. „aki komuniter“), koji predstavlja pravnu tekovinu, odnosno cjelokupno zakonodavstvo koje važi u EU. Da bi neka zemlja mogla da pristupi EU, ona mora ispuniti određene uslove, a jedan među njima je i prihvatanje, usvajanje i primjena cjelokupnog Acquis communautaire-a. Konkretno, direktive su deo sekundarnog zakonodavstva Acquis communautaire-a i njihova specifičnost se ogleda u tome što se njihovom primjenom nacionalne regulative nastoje harmonizovati, tj. ujednačiti, ali ne i potpuno izjednačiti, tj. ostavlja se određeni stepen slobode nacionalnim zakonodavcima prilikom uređenja nacionalne regulative. Direktive nemaju obavezujući karakter, nego se preporučuje da se njihov sadržaj uključi u nacionalno zakonodavstvo.

Tabela br. 3: Pragovi razvrstavanja pravnih lica u EU

Pravna lica po novoj Direktivi 2013/34/EU ulaze u određenu kategoriju ako na dan bilansa ne prelaze granice najmanje dva od tri navedena kriterijuma. Isti kriterijumi važe i za grupe pravnih lica (vidjeti Tabelu br. 4).

Tabela br. 4: Pragovi razvrstavanja grupa pravnih lica prema Direktivi 2013/34/EU

Donošenje nove Direktive EU dio je poslednje etape u procesu harmonizacije računovodstvene regulative u Evropi. Nova Direktiva bi trebala da smanji jaz koji je postojao između starih direktiva (IV i VII) i MSFI, na jednoj strani, i US GAAP, na drugoj strani. Reč je o fazi koja obuhvata usklađivanje MSFI sa američkim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (US GAAP).

2.Direktiva 2006/43/EU i 2014/56/EU

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o zakonskoj reviziji godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja. Cilj je ove Direktive je postići visoku, iako ne i potpunu usklađenost uslova za zakonsku reviziju. Osim ako nije drugačije propisano ovom Direktivom, država članica koja zahtijeva zakonsku reviziju može postaviti i strožije uslove.

Kvalifikacije za obavljanje revizije koje zakonski revizori steknu na temelju ove Direktive smatraju se ekvivalentnima. Države članice stoga više ne bi trebale zahtijevati da većinsko pravo glasa u revizorskoj firmi moraju imati revizori koje je ovlastila država članica ili da većinu članova administrativnog ili upravnog tijela revizorskog društva mora odobriti država članica.

Zakonska revizija zahtijeva odgovarajuće poznavanje područja kao što su pravo društava, poresko pravo i socijalno pravo. Prije nego što se ovlašćenom revizoru iz druge države članice izda odobrenje za rad, to je znanje potrebno provjeriti.

Radi zaštite trećih osoba svi bi se ovlašćeni revizori i revizorska društva trebala upisati u javni registar koji sadrži osnovne podatke o ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima.

Ovlašćeni revizori trebali bi se pridržavati najviših etičkih standarda. Oni bi, stoga, trebali djelovati u skladu s profesionalnom etikom koja pokriva barem njihovu funkciju zastupanja javnog interesa, njihovo poštenje i objektivnost kao i stručnu osposobljenost. Funkcija zastupanja javnog interesa ovlašćenih revizora znači da se šira zajednica osoba i ustanova oslanja na kvalitetu rada ovlašćenog revizora. Visok kvalitet revizije pridonosi urednom funkcioniranju tržišta unapređivanjem cjelovitosti i djelotvornost finansijskih izvještaja. Komisija kao minimalne standarde može donijeti sprovedene mjere o profesionalnoj etici. Pritom u obzir može uzeti načela iz Kodeksa etike Međunarodnog saveza računovođa (IFAC).

Budući da ciljeve ove Direktive – tj. propisivanje primjene jedinstvenog skupa međunarodnih revizijskih standarda, ažuriranje zahtjeva o obrazovanju, definisanje profesionalne etike i tehničko sprovođenje saradnje između nadležnih tijela država članica te između tih tijela i tijela trećih zemalja čiji je cilj dalje unapređivanje i usklađivanje kvaliteta zakonske revizije u Zajednici te olakšavanje saradnje između država članica i saradnje s trećim zemljama radi jačanja povjerenja u zakonsku reviziju – države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri te se stoga zbog opsega i učinaka ove Direktive mogu bolje ostvariti na nivou Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Direktiva ne prelazi nužne okvire koji su potrebni za postizanje navedenih ciljeva.

[1] Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013CELEX_32013L0034_EN_TXT
.pdf
Download PDF • 1.63MB

CELEX_32013L0034_HR_TXT
.pdf
Download PDF • 1.36MB


Featured Posts
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page